• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

STATUT

PUBLICZNEGO

PRZEDSZKOLA

W BOGACICY

Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM

W BAŻANACH

 

 

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA I RODZAJ PRZEDSZKOLA

§1

 

 • Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach
 • Siedziba przedszkola mieści się w Bogacicy, ulica Wolności 4 Oddział Zamiejscowy mieści się w Bażanach, ulica Wiejska 19
 • Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kluczbork z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ulica Katowicka 1.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§2

 

 • Celem wychowania przedszkolnego jest:
 • wsparcie całościowego rozwoju dziecka przez:

a) realizowanie procesu opieki, wychowania i nauczania - uczenie się;

b) osiąganie dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie kształcenia.

 • Zadaniem przedszkola jest w szczególności:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizację warunków, które sprzyjają nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 • tworzenie warunków, które umożliwiają dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 • wspieranie aktywności dziecka, która podnosi poziom integracji sensorycznej i rozwijających się procesów poznawczych;
 • zapewnienie sprzyjających warunków, które umożliwiają dzieciom ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • wzmacnianie u dzieci poczucia wartości, indywidualności, oryginalności oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • tworzenie sytuacji, które sprzyjają rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną;
 • rozwijanie u dziecka postawy szacunku do przyrody i odkrywanie rozwiązań technicznych w jego najbliższym otoczeniu;
 • tworzenie warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • kreowanie sytuacji, które pozwalają dziecku poznać wartości i normy społeczne, których źródłem jest rodzina i grupa w przedszkolu;
 • systematyczne wspieranie w rozwoju dziecka jego mechanizmów uczenia się i osiągnięcia dojrzałości szkolnej;
 • rozwijanie zainteresowań dziecka językiem obcym nowożytnym i kulturami innych państw;
 • organizowanie zajęć, które umożliwiają dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.

§3

 

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dziecku w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola  oraz w środowisku społecznym.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 • Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu  jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana dzieciom przez pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedę i terapeutów pedagogicznych.
 • Nauczyciele ci w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych realizują: zajęcia w ramach zadań związanych z:

1) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym badań przesiewowych, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola;

2) udzielaniem wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

3) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci objętych kształceniem specjalnym;

4)prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

5) zajęcia i działania w zakresie doradztwa zawodowego;

6) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;

7) zajęcia oraz specjalne działania opiekuńczo – wychowawcze.

 • Pedagodzy specjalni w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykonują następujące zadania:

1) współpracują z  dyrektorem przedszkola w celu zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola oraz zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

2) prowadzą badania i działania diagnostyczne w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci, określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia wychowanków oraz przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, trudności w  funkcjonowaniu dziecka w życiu przedszkola, we współpracy z nauczycielami;

3) wspieraniem nauczycieli w:

- rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, przyczyn nieadekwatnego funkcjonowania dziecka w życiu przedszkola;

- udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bezpośredniej pracy z wychowankiem;

- doborze sposobów, metod pracy, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb i możliwości wychowanków;

4) rozwiązywaniem problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci;

5) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci objętych kształceniem specjalnym;

 6) doborze niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, przy wykorzystaiu technologie informacyjno – komunikacyjne, dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci;

7) udzielaniem wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 8) prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych;

- zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;

- zajęcia oraz specjalne działania opiekuńczo – wychowawcze.

 • Godzina zajęć trwa 45 minut.
 • Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut,  z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeśli jest to uzasadnione potrzebami dziecka.
 • Zajęcia z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
 • Planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem w zakresie zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz planowania form pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zadań dyrektora przedszkola.
 • Dyrektor przedszkola planując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dziecka współpracuje przede wszystkim:

- ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu i z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem;

-  rodzicami dziecka, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 • . Zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej mogą być realizowane w ramach pięciogodzinnego pobytu dziecka w przedszkolu.
 • §4
 • Przedszkole prowadzi kształcenie, wychowanie i opiekę dzieci niepełnosprawnych w oddziałach ogólnodostępnych przedszkola.
 • Opieka przedszkola nad dziećmi niepełnosprawnymi związana jest z rodzajem niepełnosprawności dziecka.
 • Warunki opieki nad dzieckiem niepełnosprawnymi wyznaczają zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określone dla danego dziecka i jego niepełnosprawności.
 • Dyrektor przedszkola przekazuje informację wszystkim nauczycielom i pracownikom niebędących nauczycielami, do którego oddziału uczęszcza dziecko niepełnosprawne, natychmiast po złożeniu w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla tego dziecka.
 • W przedszkolu odbywa się analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i zaleceń zawartych w tym orzeczeniu dla danego dziecka, natychmiast po złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • W trybie natychmiastowym odbywają się również wszystkie inne działania przedszkola związane z następstwami analizy, o której mowa w ust. 5.
 • Analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się pod kątem zagrożeń związanych z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu, ze względu na jego niepełnosprawność, celem zapewnienia optymalnej opieki dziecku, która ma wykluczyć lub zminimalizować te zagrożenia.
 • Analiza, o której mowa w ust. 5 odbywa się w zespole powołanym przez dyrektora przedszkola, w skład którego wchodzi:
 • dyrektor przedszkola;
 • pedagog, logopeda i inni specjaliści zatrudnieni w przedszkolu;
 • wychowawca oddziału.
 • Zadaniem zespołu jest wypracowanie działań przedszkola i określenie przydziału czynności dla nauczycieli związanych z optymalną opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym, od momentu przybycia dziecka do przedszkola, w czasie pobytu w przedszkolu na zajęciach, w czasie przerw, podczas przemieszczania się między wszystkimi pomieszczeniami, w czasie spacerów, imprez i wycieczek organizowanych przez przedszkole.
 • W zależności od potrzeb dziecka niepełnosprawnego wyznacza się dodatkowo opiekę nauczyciela i wparcie pracownika niebędącego nauczycielem tylko dla tego dziecka.
 • Obowiązkiem przedszkola jest zapoznanie:
 • wszystkich nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu z działaniami, które zostały wypracowane przez zespół, o którym mowa w ust. 7 i z przydziałem czynności wskazanym nauczycielom i pracownikom niebędących nauczycielem, które dotyczą szczególnej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym;
 • samego dziecka z zagrożeniami, które wynikają z jego funkcjonowania w przedszkolu, ze względu na niepełnosprawność, pouczenie dziecka o:

     a) zachowaniach, które mają minimalizować zagrożenia wynikające z jego funkcjonowania w przedszkolu, ze względu na niepełnosprawność,

     b) częste przypominanie dziecku o zachowaniach minimalizujących zagrożenia wynikające z jego funkcjonowania w przedszkolu, ze względu na niepełnosprawność;

3) dzieci danego oddziału, do którego uczęszcza niepełnosprawne dziecko o tym fakcie – zorganizowanie wsparcia koleżeńskiego dla dziecka w zakresie opieki.

 • Poinformowanie pracowników niebędących nauczycielami o konieczności podejmowania działań opiekuńczych wspierających nauczycieli względem dziecka niepełnosprawnego, jeśli pojawią się takie okoliczności w przedszkolu.
 • Za wykonane działań wymienionych w ust. 11 pkt 1 i w ust. 12 odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola.
 • Za wykonane działań wymienionych w ust. 11 pkt 2 i pkt 3 odpowiedzialny jest wychowawca oddziału.
 • Do czasu przekazania działań nauczycielom, wypracowanych przez zespół, o którym mowa w ust. 7, wszyscy nauczyciele są odpowiedzialni za sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
 • Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera i niepełnosprawności sprzężone opiekę sprawują również dodatkowo zatrudnieni w przedszkolu:
 • nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub specjaliści lub pomoc nauczyciela.
 • Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na inne niepełnosprawności niż określone w pkt. 16, opiekę sprawują również dodatkowo zatrudnieni w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego:
 • nauczyciele posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub specjaliści lub pomoc nauczyciela.
 • Przekazanie rodzicom dziecka niepełnosprawnego ustaleń zespołu, o którym mowa w ust. 7, w zakresie podjętych działań dotyczących opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym wykonuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza dziecko niepełnosprawne.
 • §5
 • Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej:
 • zapoznanie z historią kraju oraz z symbolami narodowymi;
 • organizowanie w przedszkolu uroczystości z okazji świąt narodowych, kościelnych z prezentowaniem symboli państwowych;
 • poznanie tradycji, kultury regiony i najbliższej okolicy poprzez udział w imprezach regionalnych (festiwale, warsztaty, kiermasze);
 • zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, muzeów, które znajdują się w najbliższej okolicy;
 • umożliwienie nauki religii na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnej zgody, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • tworzenie tradycji przedszkola;
 • udział w spotkaniach z ciekawymi postaciami oraz zaproszonymi gośćmi;
 • wzmacnianie poczucia szacunku dla wartości, na których oparta jest rodzina;
 • organizowanie w przedszkolu nauki języka mniejszości narodowej na pisemny wniosek rodziców dziecka.

 

 • §6
 • Zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia stosowane w przedszkolu, ze zwróceniem uwagi na:
 • osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielowi dyżurującemu, bądź nauczycielowi danego oddziału;
 • dzieci, które przyjeżdżają do przedszkola autobusem szkolnym są pod opieką woźnych;
 • rodzic bądź osoba upoważniona do odebrania dziecka z przedszkola zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu nauczycielowi;
 • niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka przez rodziców przed ogrodzeniem przedszkola, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw bądź na terenie posesji przedszkola;
 • dzieci, które przyjeżdżają do przedszkola autobusem szkolnym, dowożone są zgodnie z regulaminem dowozów;
 • do przedszkola nie przyprowadza się dzieci przeziębionych, zakatarzonych i z innymi objawami wskazującymi na chorobę;
 • nauczyciel zobligowany jest do poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby;
 • dzieci nie przynoszą do przedszkola dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy i napojów (z wyjątkiem imprez okolicznościowych);
 • dzieci nie powinny przynosić do przedszkola zabawek oraz innych wartościowych przedmiotów;
 • dzieci powinny przyjść do przedszkola w stroju wygodnym, umożliwiającym samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych;
 • ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sali zabaw w butach;
 • jeżeli dziecko odebrane przez rodzica przebywa na terenie przedszkola, ogrodu przedszkolnego rodzic ponosi pełna odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swojego dziecka.
 • §7
 • Przedszkole realizuje swoje zadania w szczególności przez:
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku w danym przedszkolu przez dyrektora przedszkola po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną;
 • zachęcanie rodziców dziecka do realizacji programu wychowania przedszkolnego;
 • systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka;
 • obserwację dziecka i prowadzenie dokumentacji obserwacji dziecka zgodnie z zapisami wskazanymi w statucie przedszkola, celem:

                                                        a) wczesnego rozpoznawania u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcia wczesnej interwencji,

                                                        b) prowadzenia diagnozy przedszkolnej dla dziecka, które realizuje roczne przygotowanie przedszkolne – na początku roku szkolnego, który poprzedza rok szkolny, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole;

 • wydanie rodzicom dziecka druku informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – do końca kwietnia roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej;
 • prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o plany pracy nauczyciela zgodnie z zapisami wskazanymi w statutcie przedszkola;
 • planowanie i realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dziecka w bieżącej pracy z nim, przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów oraz w postaci form pomocy psychologiczno – pedagogicznej – dla wszystkich dzieci, w ciągu całego roku szkolnego;
 • współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną zatrudnionymi w przedszkolu i w poradni psychologiczno – pedagogicznej przez cały rok szkolny;
 • stosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi dostosowanych do ich potrzeb i potrzeb grupy przedszkolnej – przez cały czas w zależności od potrzeb dzieci i potrzeb grupy;
 • współpracę z różnymi z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju tożsamości dziecka i promowania pracy przedszkola;
 • zespołową pracę nauczycieli, planowanie, współpracę i analizę efektów zespołowych działań nauczycieli;
 • podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych, które eliminują zagrożenia i wzmacniają właściwe zachowania;
 • rozpoznanie sytuacji społecznej każdego dziecka;
 • organizację zajęć rewalidacyjnych i zajęć specjalistycznych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które zostały zaplanowane w IPET, dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka i możliwości modyfikacji IPET;
 • przestrzeganie wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem dzieci;
 • monitorowanie i analizowanie wszystkich działań przedszkola przez nauczycieli i w nadzorze pedagogicznym przez dyrektora przedszkola;

 17) wykorzystanie wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola, w tym z diagnozy przedszkola do podjęcia działań w przedszkolu, które są sposobem ich wykorzystania do doskonalenia pracy przedszkola;

18) nadzór dyrektora przedszkola oparty o założenia zawarte w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

 • §8

 

 • Organami przedszkola są:
 • dyrektor przedszkola;
 • rada pedagogiczna;
 • rada rodziców.

 

 • §9
 • Przedszkolem kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora.
 • Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący.
 • Dyrektor przedszkola w szczególności:
 • kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje przedszkole na zewnątrz;
 • sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
 • dokonuje powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej;
 • wydaje zgodę na realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem na wniosek rodziców;
 • powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne do przedszkola;
 • jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 • dopuszcza do użytku w danym przedszkolu przedstawione przez nauczycieli programowy wychowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogiczne.
 • Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy.
 • §10
 • Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy przedszkola po ich zaopiniowaniu;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 • Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • projekt planu finansowego przedszkola;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • przedstawiony przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, przekazany dyrektorowi.
 • Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statut przedszkola, albo jego zmian oraz uchwala go.
 • Kompetencje rady przedszkola przejmuje rada pedagogiczna.
 • Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa jej regulamin.
 • §11
 • Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców ( prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.
 • W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej rady oddziałowej, wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców (prawnych opiekunów) dzieci danego oddziału.
 • Pozostałe zasady jej działania znajdują się w regulaminie jej działalności.
 • Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców ( prawnych opiekunów) w każdym roku szkolnym.
 • Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
 • Do kompetencji rady rodziców należy:
 • uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktycznego;

                                                                    2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola w przypadku stwierdzenia przez nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu;

                                                                    3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora do organu prowadzącego.

 • W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 • Fundusze rady są dokumentowane przez skarbnika w księdze przychodów i rozchodów Funduszu Rady Rodziców. Po zakończeniu kadencji rady Prezydium Rady Rodziców dokonuje rozliczenia funduszy z nową Radą Rodziców.
 • Dokumentacja Rady Rodziców jest przechowywana i archiwizowana w przedszkolu. Otrzymuje w kategorię przechowywania B25, ma 25 letni okres przechowywania.

 

 • §12
 • W celu stałego współdziałania organów przedszkola, ustala się następujące warunki współpracy między nimi:
 • co najmniej jeden raz w każdym półroczu odbywają się spotkania po trzech przedstawicieli wszystkich organów przedszkola na wniosek dyrektora przedszkola;
 • w szczególnych przypadkach, w każdym czasie roku szkolnego, na wniosek każdego z organów przedszkola, zgłoszony do dyrektora przedszkola lub na wniosek dyrektora przedszkola może zostać zwołane spotkanie nadzwyczajne przedstawicieli organów (po trzech przedstawicieli);
 • wspólne spotkania przedstawicieli organów przedszkola w miarę bieżących potrzeb, które wynikają z ich kompetencji oraz z organizacji pracy przedszkola.
 • §13
 • Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola:
 • w przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, rolę mediatora przyjmuje dyrektor przedszkola;
 • jeżeli spór między organami nie zostanie rozstrzygnięty, dyrektor przedszkola, w trybie pilnym, powołuje zespół ds. rozstrzygnięcia sporu, zwany dalej zespołem, który składa się z trzech przedstawicieli, z każdego kolegialnego organu, dyrektor przedszkola pełni rolę przewodniczącego zespołu;
 • zadaniem zespołu jest doprowadzenie do rozstrzygnięcia sporu w czasie 14 dni od dnia powołania zespołu;
 • zespół ustala własny tryb postępowania przy rozstrzyganiu sporu;
 • jeżeli spór dotyczy dyrektora przedszkola, do prac zespołu można zaprosić przedstawiciela organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego, w zależności od rodzaju rozstrzyganej, spornej sprawy, przedstawicieli tych organów zaprasza dyrektor przedszkola;
 • rozstrzygnięcia zespołu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 • §14
 • Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz zajęć poza przedszkolem:
 • dzieci przebywające w przedszkolu pozostaję pod ciągłą i stałą opieką nauczycieli przy wsparciu pracowników niebędących nauczycielami;
 • opiekę nad dziećmi w czasie zajęć prowadzonych w przedszkolu sprawują nauczyciele, którzy prowadzą te zajęcia;
 • nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi w czasie zajęć kierowanych i niekierowanych;
 • w czasie przygotowywania się dziecka do uczestnictwa z zajęciach prowadzonych z nauczycielem, po przybyciu do przedszkola, dziecko przebywa pod opieką rodziców lub osoby, która przyprowadziła dziecko do przedszkola za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie;
 • opieka rodziców lub osoby, o której mowa w ust. 4 jest związana z przebywaniem z dzieckiem w szatni przy zmianie ubrania dziecka i zamianie butów na obuwie zamienne;
 • opieka nad dzieckiem osób wymienionych w ust. 4 jest związana z czynnościami dziecka związanymi z przygotowaniem się dziecka do wyjścia z przedszkola po zakończeniu zajęć w przedszkolu w danym dniu;
 • pracownicy niebędący nauczycielami mają obowiązek udzielać wparcia nauczycielom i rodzicom oraz osobom, o których mowa w ust. 4 w zakresie sprawowanej opieki nad dziećmi w przedszkolu i w trybie natychmiastowym zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszelkie zauważone i niepokojące nieprawidłowości w tym zakresie;
 • przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem przedszkola, liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając:

a) wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność dzieci powierzonych opiece przedszkola,

b) specyfikę zajęć, imprez i wycieczek,

c) warunki w jakich wycieczka lub impreza będą się odbywać;

 • udział dzieci w wycieczkach i imprezach, z wyjątkiem spacerów i zajęć na świeżym powietrzu odbywających się w ramach realizacji podstawy programowej wymaga zgody rodziców dzieci;
 • wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o celu, trasie, harmonogramie i regulaminie;
 • program wycieczki lub imprezy organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor przedszkola;
 • wzór karty wycieczki i imprezy jest stosowany zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • sposób sprawowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi został określony w § 4 statutu przedszkola;
 • sposób opieki nad dziećmi w przedszkolu jest przedmiotem szczególnej troski każdego nauczyciela i pracownika niepedagogicznego;
 • sposób opieki nad dziećmi w przedszkolu jest ciągle monitorowany w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola.

 

 • §15
 • Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę;
 • rodzice składają wychowawcy oddziału pisemne upoważnienie (oświadczenie) do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola przez wskazane w tym oświadczeniu osoby;
 • osobami wskazanymi przez rodziców w oświadczeniu mogą być osoby zapewniające pełne bezpieczeństwo;
 • upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, pesel, numer telefonu (jeśli osoba upoważniona go posiada) podpis osoby upoważnionej i podpis upoważniającego;
 • upoważnienie rodziców może być w każdej chwili zmienione i po zmianie przedstawione nauczycielowi;
 • nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę upoważnioną do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, na podstawie dowodu osobistego, innego dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej;
 • w przypadku wątpliwości nauczyciela co do tożsamości osoby, o której mowa w ust. 3 nauczyciel ma obowiązek zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola i zawiadomić pilnie rodziców dziecka (zawiadomienia rodziców dokonuje dyrektor przedszkola lub nauczyciel);
 • w przypadku gdy upoważniona przez rodziców osoba nie zgłosi się po dziecko lub w opinii nauczyciela budzi wątpliwości co do możliwości zapewnienia dziecku bezpiecznego powrotu do domu, nauczyciel zawiadamia rodziców dziecka i czeka w przedszkolu na ich przybycie;
 • w przypadku gdy rodzic nie zgłosi się po dziecko lub budzi w opinii nauczyciela wątpliwości co do możliwości zapewnienia dziecku bezpiecznego powrotu do domu, nauczyciel zawiadamia drugiego rodzica dziecka o tym fakcie i czeka w przedszkolu na jego przybycie;
 • jeśli do godziny 17.00 w danym dniu po odbiór dziecka z przedszkola nie zgłoszą się rodzice lub rodzic lub wskazane przez rodziców osoby, o których mowa w 3 nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi przedszkola i na Policję;
 • nauczyciel czeka z dzieckiem w przedszkolu na przyjazd Policji i jej rozstrzygnięcie;
 • życzenie rodziców dotyczące zakazu odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.
 • §16
 • Przedszkole organizuje współpracę z rodzicami w następujących formach:
 • kontakty indywidualne:

a) rozmowy  przy zapisach dziecka do przedszkola;

b) rozmowy przy okazji przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,

c) rozmowy w czasie tzw. „dni otwartych przedszkola”;

 • informacje przekazywane na tablicy informacyjnej w przedszkolu i na stronach internetowych przedszkola;
 • za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie – adres i numer telefonu wskazany przez rodziców i zapisany w dzienniku zajęć przedszkola;
 • zajęcia otwarte;
 • zebrania ogólne;
 • zebrania w oddziale;
 • uroczystości przedszkolne;
 • wycieczki i imprezy przedszkolne;
 • spotkania i zajęcia ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu;
 • spotkania z rodzicami w zespole do spraw planowania i koordynowania pracy z dzieckiem niepełnosprawnym (IPET);
 • spotkania tzw. „adaptacyjne” z rodzicami dzieci nowo przyjętych do przedszkola.
 • Częstotliwość kontaktów z rodzicami wynika z bieżących potrzeb:
 • zebrania ogólne dwa razy w roku;
 • zebrania grupowe co najmniej dwa razy w roku.
 • §17
 • Organizacja pracy przedszkola:
 • podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień;
 • liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25;
 • liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 90;
 • w przedszkolu są 4 oddziały, natomiast w Oddziale Zamiejscowym w Bażanach jeden oddział;
 • liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulec zmianie;
 • godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut;
 • czas trwania zajęć wychowawczo-dydaktycznych z dziećmi jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut;
 • szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola na podstawie odrębnych przepisów;
 • organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny otoczenia, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców;
 • na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci;
 • wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat;
 • dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu;
 • dziecko uzyskuje prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata;
 • w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończył 2,5 roku;
 • dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu;
 • zapewnienie warunków do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy.
 • liczba dzieci w oddziale przedszkolnym, może być zwiększona o 3 uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, w trakcie trwania konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy.
 • §18
 • Przedszkole funkcjonuje przez cały rok.
 • Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.
 • Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 • Czas pracy przedszkola wynika z zatwierdzonego arkusza organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
 • W każdym oddziale 5 godzin przeznaczonych jest na bezpłatną realizację podstawy programowej.
 • Realizacja bezpłatnej podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00.
 • §19
 • Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę z zakresu wychowania i nauczania wykraczającą poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Kluczbork.
 • Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.
 • Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i intendentem.
 • Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu pobierane są z dołu do 15-tego każdego miesiąca.
 • Zadania w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości, obsługi administracyjnej sprawuje Administracja Oświaty w Kluczborku.
 • §20

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, organizację pracy przedszkola, w tym zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczych, organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, chyba że przedszkole funkcjonuje w normalnej formie.

2. Dyrektor i nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców w swoich godzinach pracy.

3. Nauczyciele do kontaktu z rodzicami używają strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej, a w razie potrzeby kontaktują się z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci również telefonicznie lub poprzez komunikatory internetowe.

4. Informacje i zadania przekazywane są wychowankom za pośrednictwem rodziców/opiekunów prawnych.

5. Przekazywane treści muszą być dostosowane do możliwości dzieci oraz zróżnicowane.

6. Monitorowanie postępów dzieci odbywa się na bieżąco w formie przekazywania informacji o postępach ich rodzicom/opiekunom prawnym drogą elektroniczną (e-mail) lub komunikatorami internetowymi, drogą telefoniczną regularnie i terminowo z zachowaniem poufności.

  -Wszyscy pracownicy przedszkola, a nauczyciele w szczególności, zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci.

  -Jeżeli przedszkole funkcjonuje w normalnym trybie, pracownicy, wychowankowie oraz rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, procedur i regulaminów dotyczących bezpieceństwa w Publicznym Przedszkolu w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach.

7. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wychowanek ma prawo do edukacji przedszkolnej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa z uwzględnieniem zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

8. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, współpraca z poradniami i innymi instytucjami powinna odbywać się w drodze konsultacji i przekazywania materiałów w formie elektronicznej.

 • §21

Rada pedagogiczna może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka, będącego uchodźcą, który przekroczył granice Rzeczpospolitej Polskiej po 24.02.2022r.,  z listy uczniów jeśli:

1. Dziecko nie uczęszcza do przedszkola powyżej dwóch miesięcy, niezależnie czy dziecko jest objęte obowiązkiem rocznego przygotowania szkolnego.

2. Przedszkole nie jest wstanie skontaktować się z rodzicem dziecka.

3. Rodzice przeprowadzili się poza Gminę Kluczbork.

4. Dyrektor przedszkola posiadł informacje o wyjeździe dziecka poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 • §22
 • Realizując zakres zadań nauczyciel ma obowiązek w szczególności:
 • kierować się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dziecka w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • przedstawić dyrektorowi przedszkola program wychowania przedszkolnego w celu dopuszczenia tego programu do użytku w przedszkolu;
 • realizować zadania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 • podejmować działania wychowawcze i profilaktyczne, które eliminują zagrożenia oraz wzmacniają właściwe zachowania dzieci;
 • planować pracę z dziećmi w oparciu o dopuszczony do użytku w przedszkolu program wychowania przedszkolnego;
 • prowadzić obserwację pedagogiczną każdego dziecka w przedszkolu i dokumentować tą obserwację;
 • stosować metody pracy dostosowane do potrzeb dzieci i grupy wiekowej;
 • prowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w który dziecko rozpoczyna naukę w szkole;
 • przygotować informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie dokumentacji obserwacji i przekazać rodzicom dziecka do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej;
 • współpracować z rodzicami dzieci i rozpoznawać ich środowisko rodzinne;
 • aktywnie uczestniczyć w życiu przedszkola, w zebraniach rady pedagogicznej i w pracach zespołów zadaniowych powołanych przez dyrektora przedszkola;
 • rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
 • określać mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
 • rozwijać zainteresowania dzieci, prowadzić zajęcia umożliwiające rozwój zainteresowań.
 • rozpoznawać przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • podejmować działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 • współpracować z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań;
 • nie ujawnić spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki;
 • punktualne przychodzić do pracy i zaznaczać ten fakt w dzienniku zajęć przedszkola.
 • Zadania w zakresie bezpieczeństwa:
 • nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci;
 • dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 przez rodziców lub upoważnione przez rodziców osoby;
 • rodzice lub upoważnione przez nich osoby rozbierają dziecko w szatni i wprowadzają je do sali, w której dzieci przebywają pod opieką nauczyciela, przestrzegając zasad sanitarno-higienicznych (zdejmują obuwie);
 • rodzice lub upoważnione przez nich osoby w podobny sposób odbierają dziecko z grupy bezpośrednio od nauczyciela po zakończeniu zajęć;
 • dzieci pozostają pod ciągłym nadzorem i opieką nauczyciela i personelu pomocniczego;
 • nauczyciel jest obecny w grupie z dziećmi do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę;
 • nauczycielowi nie wolno podczas pracy z dziećmi pozostawić grupy samej; jeśli nauczyciel musi wyjść, np. do toalety, grupą zajmuje się osoba z personelu pomocniczego (np. woźna oddziałowa);
 • w razie konieczności sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem, tj. wyjścia dziecka do toalety, zmiany bielizny dziecka, nauczyciel powierza opiekę dziecka woźnej oddziałowej lub innemu nauczycielowi;
 • dziecko przez cały czas pobytu w przedszkolu jest otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola, którzy mają obowiązek zwracać uwagę, aby dziecko:

                                                        a) nie wyszło samowolnie z sali,

                                                        b) nie wyszło samowolnie w z budynku przedszkola.

 • przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel sprawdza salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki – niedopuszczalne jest prowadzenie zajęć z dziećmi w pomieszczeniu, jeśli pomieszczenie stwarza jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci;
 • nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, kieruje zabawą lub ją inspirują, w czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci;
 • nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do bezkonfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci;
 • przy przemieszczaniu się grupy, np. do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i w taki sposób się poruszają, młodsze dzieci ustawiają się w „pociąg”;
 • nauczyciel opuszcza dzieci w oddziale z chwilą przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o dotychczasowym przebiegu zajęć z dziećmi;
 • nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmieniającego nauczyciela;
 • nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie zaobserwowane sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i dla innych dzieci;
 • nauczyciel jest zobowiązany zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora przedszkola.
 • Nauczyciel przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący, zastępuje dyrektora przedszkola w przypadku jego nieobecności i nieobecności wicedyrektora.
 • Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz odpowiedzialność za jej jakość:
 • nauczyciel prowadzi zajęcia wychowania przedszkolnego zgodnie z programem wychowania przedszkolnego, który został dopuszczony do użytku w przedszkolu przez dyrektora przedszkola po wcześniejszym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną;
 • nauczyciel prowadzi zajęcia wychowania przedszkolnego stosując metody pracy, które są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej;
 • nauczyciel planuje realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego;
 • plan pracy nauczyciela obejmuje realizację treści na okres 1 miesiąca
 • plan pracy nauczyciela pozostaje do wglądu dyrektora przedszkola w każdym czasie wskazanym w trybie nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji:
 • nauczyciel prowadzi obserwację każdego dziecka w przedszkolu, które realizuje wychowanie przedszkolne w danym oddziale przedszkola;
 • nauczyciel prowadzi dokumentację obserwacji dla każdego obserwowanego dziecka;
 • dla dzieci, które realizują roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne nauczyciel wypełnia indywidualną karetę obserwacji dziecka 2 razy w roku szkolnym;
 • dla dziecka, które realizuje roczne przygotowanie przedszkolne, na podstawie dokumentacji obserwacji, nauczyciel sporządza informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej i przekazuje rodzicom dziecka do końca kwietnia;
 • dokumentacja obserwacji dziecka, którą prowadzi nauczyciel służy do:

      a) poznania potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci

       b) stymulowania całościowego, harmonijnego rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnym tempem

       c) wspierania dzieci napotykających trudności

d) wspierania dzieci przejawiających uzdolnienia

6) obserwacja pedagogiczna prowadzona w przedszkolu ma na celu wczesne rozpoznawanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjecie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)

7) dokumentacja obserwacji nauczyciela pozostaje do wglądu dyrektora przedszkola w każdym czasie wskazanym w trybie nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola.

 • Nauczyciel zasięga pomocy specjalistów zatrudnionych w przedszkolu celem podejmowania optymalnych działań przy:
 • doborze metod pracy, dostosowanych do potrzeb dzieci i potrzeb grupy;
 • rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych oraz sytuacji społecznej każdego dziecka;
 • rozpoznawaniu na podstawie obserwacji pedagogicznej dysharmonii rozwojowych i podjecie sposobu wczesnej interwencji;
 • określaniu zakresu zintegrowanych działań dla dziecka, któremu w bieżącej pracy z tym dzieckiem jest udzielna pomoc psychologiczno – pedagogiczna;
 • zgłaszaniu dyrektorowi przedszkola dziecka do zaplanowania określonej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Do zadań logopedy w przedszkolu należy:
 • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
 • diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej;
 • prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej  dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;
 • organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci starszych z trudnościami w czytaniu i w pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami;
 • odejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;
 • wspieranie działań nauczycieli wynikających z programu pracy przedszkola.
 • Do zadań psychologa w przedszkolu należy:

        1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci,w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

        2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;

        3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

                                                              4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

                                                              5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym dzieci;

                                                              6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

                                                              7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci, wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

                                                              a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

                                                              b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Nauczyciel w ramach wykonywanych zajęć oraz czynności, zobowiązany jest do dostępności w przedszkolu w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć  - w wymiarze 1 godziny w  ciągu 2 tygodni, w trakcie której prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

 

 • §23
 • W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi i administracji.
 • Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i w czystości.
 • Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
 • Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
 • Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.
 • Wszyscy pracownicy muszą zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.
 • Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.

ROZDZIAŁ VI

DZIECI W PRZEDSZKOLU

 • §24
 • Dziecko ma prawo w szczególności do:

                                                                     1) życzliwego i podmiotowego traktowania;

                                                                     2) akceptacji, nietykalności i poszanowania godności osobistej;

                                                                     3) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno - wychowawczego, zgodnie z zasadami higieny pracy;

                                                                    4) zdrowego odżywiania;

                                                                    5) snu i odpoczynku jeśli tego potrzebuje;

                                                                    6) indywidualnego tempa rozwoju;

                                                                    7) zabawy, zdobywania wiedzy i umiejętności;

                                                                    8) opieki i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;

                                                                    9) odnoszenia sukcesów;

                                                                    10) pomocy dorosłych w czasie ubierania się, spożywania posiłków oraz innych czynności dla niego trudnych;

                                                                    11) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym specjalistów na terenie przedszkola;

                                                                    12) uczestniczenia we wszystkich formach aktywności, które proponuje przedszkole;

                                                                    13) wyrażania własnych opinii i uczuć;

                                                                     14) do znajomości swoich praw i korzystania z nich.

 • Do obowiązków dziecka należy w szczególności:
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej, dbanie o higienę otocznia;
 • opanowanie wiadomości i umiejętności zgodnie z realizacją programu wychowania przedszkolnego;
 • przestrzeganie zasad współżycia w grupie oraz zasad obowiązujących w przedszkolu;
 • odnoszenie się z szacunkiem do rówieśników i dorosłych;
 • stosowanie podstawowych form grzecznościowych;
 • szanowanie godność drugiego człowieka;
 • przyjazne odnoszenie się do świata przyrody;
 • respektowanie poleceń nauczyciela i osób dorosłych;
 • informowanie nauczyciela o swoich trudnościach i problemach;
 • pomaganie potrzebującym przedszkolakom w grupie i młodszym przedszkolakom;
 • sprzątanie zabawek po zakończonej zabawie;
 • nie przeszkadzać innym w zabawie;
 • wywiązywanie się z przydzielonych zadań i obowiązków;
 • dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
 • §25
 • Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy uczniów jeśli:
 • rodzice nie wywiązują się przez okres dwóch miesięcy z umowy cywilnoprawnej, którą zawiera dyrektor przedszkola z rodzicami dziecka w danym roku szkolnym, w sprawie zakresu odpłatnych świadczeń, które rodzice mają obowiązek realizować.
  • Przed wydaniem decyzji w sprawie skreślenia dziecka z listy uczniów, dyrektor przedszkola wzywa rodziców na piśmie do uregulowania świadczeń wynikających z umowy, z pouczeniem o możliwości skreślenie dziecka listy uczniów.
  • Decyzja, którą wyda dyrektor przedszkola w sprawie skreślenia dziecka z listy uczniów powinna zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości odwołania od decyzji.
  • Skreślenia dziecka z listy uczniów nie dotyczy dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • §26

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 • §27

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • §28

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 • §29

Statut wchodzi w życie z dniem 29.09.2022 roku.

 

Nasze grupy

Grafika - Grupa Misie

Misie

Grafika - Grupa Biedronki

Biedronki

Grafika - Grupa Słoneczka

Słoneczka

Grafika - Grupa Złote rybki

Złote rybki

Grafika - Grupa Motylki

Motylki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook