Start Biedronki - 4 i 5 latki Wydarzenia Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L z 04 05 2016r., Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/dzieci danych osobowych jest Dyrektor Publicznego Przedszkola w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach z siedzibą w Bażanach przy ul. Wolności 4, tel. 77414 86 91, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Publicznym Przedszkolu w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach możliwy jest pod numerem tel. 782 255 777  lub adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w przedszkolu.
 4. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Opolu.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom dzieci przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

KLAUZULA  INFORMACYJNA  DLA  MONITORINGU  WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu wizyjnego jest Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach, ul. Wolności 4, 46-243 Bogacica, nr tel. 77 414 86 91, adres e-mail; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim  pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz ochrony mienia. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast:
  • art. 154 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  • art. 22² Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  • art.6 ust.1 lit. e. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego w interesie publicznym.
 4. Zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w pkt. 3  zakres danych osobowych w przypadku monitoringu wizyjnego obejmuje Państwa wizerunek.
 5. Państwa dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 6. Nie przekazujemy Państwa  danych osobowych poza teren Polski.
 7. Okres przechowywania Państwa danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego w Publicznym Przedszkolu w Bogacicy wynosi 14 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.